Szkoła Podstawowa w Bieniowie

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI, ŚWIADECTW
ORAZ WTÓRNIKA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BIENIOWIE

Podstawa prawna:
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.),
2) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

 

WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ (DO POBRANIA - WNIOSEK - załącznik nr 1)

1) W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji.

2) Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł.

3) Wpłaty należy dokonać na konto:

Szkoła Podstawowa w Bieniowie
PKO BP Oddział 1 w Żarach
, numer rachunku:  53 1020 5460 0000 5702 0134 6352
z dopiskiem: „opłata za duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia

4) Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (wymiary: 30 x 42 mm) oraz dowód wpłaty.

5) Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej- do 7 dni.

 

WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY (DO POBRANIA - WNIOSEK - załącznik nr 2 / UPOWAŻNIENIE - załącznik nr 3)

1) W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

2) Za  wydanie duplikatu  świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty  skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

3) Wpłaty należy dokonać na konto:

Szkoła Podstawowa w Bieniowie
PKO BP Oddział 1 w Żarach
, numer rachunku:  53 1020 5460 0000 5702 0134 6352
z dopiskiem: „opłata za duplikat świadectwa, imię i nazwisko ucznia

4) Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

5) Termin wykonania duplikatu świadectwa- do 14 dni.

6) Duplikat może być odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pocztą pod wskazany we wniosku adres.

 

WYDANIE WTÓRNIKA KARTY ROWEROWEJ (DO POBRANIA - WNIOSEK - załącznik nr 4)

1) W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie wtórnika karty.

2) Za  wydanie wtórnika nie pobiera się opłaty.

3) Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie (wymiary: 45 x 35 mm).

4) Termin wykonania wtórnika karty rowerowej- do 7 dni.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ