Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj pobierz druk.

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 22.03.2024 r. w godzinach 7.30- 14.00

Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się w dniach 02-16.04.2024 r.

Poniżej:

  • zasady rekrutacji - pobierz,
  • zarządzenie Wójta Gminy Żary- harmonogram rekrutacji - pobierz,
  • uchwała Rady Gminy Żary - pobierz,
  • wniosek o przyjęcie dziecka - pobierz,
  • załącznik do wniosku - pobierz,
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz,
  • oświadczenie o wielodzietności - pobierz,
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania - pobierz,
  • oświadczenie o rodzeństwie - pobierz.

Dodatkowe informacje uzyskać można w szkole (tel. 68 374 15 94) oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (tel. 68 363 00 40).

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ