Szkoła Podstawowa w Bieniowie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego nowożytnego (tego, którego uczy się w szkole).

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia- egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
  2. drugiego dnia- egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  3. trzeciego dnia- egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Ogłoszenie wyników w 2023 roku

W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Uprawnienie laureatów i finalistów konkursów

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu.

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Przedłużeniu czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego oznacza, że pracę z arkuszem można przedłużyć:
1) z języka polskiego- nie więcej niż o 60 minut,
2) z matematyki- nie więcej niż o 50 minut,
3) z języka obcego nowożytnego- nie więcej niż o 45 minut.

Ponadto uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) ma dostosowane zasady oceniania rozwiązań zadań.

Materiały i przybory

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki- jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ